Mission

Swedish School

The mission of the Swedish School for Children is to teach Swedish language, culture, and values to the global citizens of tomorrow in an open minded, creative, and academically challenging environment.
Målsättning

Svenska Skolan

Svenska Skolan för Barns målsättning är att lära ut svenska språket, kultur och värderingar till morgondagens världsmedborgare, i en vidsynt och akademiskt stimulerande miljö.

Svenska Skolan för Barn, Inc. söker lärare.

Eftersom vår skola har vuxit ytterligare under dom senaste åren ser vi oss om efter nya medarbetare.

Vi söker alltid nya lärare. Om ni är intresserade av att undervisa på vår skola så hör av er. Vi söker lärare med ett starkt intresse för språk, kultur och historia och med en vana att jobba intensivt med barn. Läs genom vår nätsida för en fullständigare bild av vad vi står för och hör av er.

Att vara lärare på Svenska Skolan för Barn.

OM SKOLAN OCH DESS FAMILJER

Skolan expanderar och vi söker regelbundet nya lärare och lärarassistenter, som kan undervisa 3 timmar varje lördag förmiddag under perioden september-maj utom loven. Vi undervisar c:a  110 timmar per år för vilket timlön utgår, samt deltar i c:a 6 lärarmöten/år. Skolan har omkring 100 elever, i åldrarna 6 månader - 18 år, uppdelade i nio ”klasser”. För närvarande består kollegiet av 8 lärare och 3 assistenter.

Eleverna kommer från hela Washington-regionen: Maryland, Virgina och Washington DC. De flesta av familjerna har bara en svensk förälder och talar flera språk i hemmet. Inte bara svenska och engelska, utan ofta ett tredje språk också, som spanska, franska, farsi, tyska eller arabiska. Skolan utgör alltså en mångkulturell miljö. Samtliga familjer vill förmedla svensk kultur, det svenska språket och svenska värderingar till sina barn, för att de ska kunna skapa sig en svensk identitet, jämte sin andra, och kanske tredje, kulturella hemvist. En enkät som genomfördes 2014 visade att i stort sett alla föräldrar har som mål att eleverna ska kunna tillgodogöra sig en skönlitterär text på svenska och kunna leva obehindrat på svenska i det svenska samhället.

Många av föräldrarna till de yngsta barnen har tankar på att låta sina barn studera i Sverige och skolan planerar en högre ambitionsnivå: 1) för att undervisningen skall vara mer universiellt användbar och passa dessa familjers önskemål, 2) för att bli betygsunderlag vid ansökan till högre utbildningar. Skolan följer Skolverkets kursplan för kompletterande svenskundervisning och en detaljerad lokal kursplan, utformad 20111 av skolans rektor.

KRAV

Den internationella miljön och det faktum att vi bara träffas 2,5 timmar i veckan, ställer annorlunda krav på våra lärare. De måste vara mer målmedvetna, entusiastiska och uppfinningsrika än lärarana i den ”vanliga” skolan.

Våra lärare måste kunna leda en klass utan stora åthävor och skapa en harmoniskt sammanhållen grupp. De måste leverera ett gediget material under den förmiddag de har att tillgå, och ha god kontakt med föräldrarna. God planeringsförmåga är en nödvändighet, och sedan färdigheten att säkert avvika från planen när situationen så kräver.

Känslan för språket är naturligtvis en förutsättning. Lärarna måste ha ett stort ordförråd, kunna navigera den svenska grammatiken och tolka stilistiska grepp. Dessutom krävs ett genuint intresse av vilja förmedla svensk kultur, historia, geografi och det som sker i svenska samhället just nu i form av debatt, politik och trender inom ungdomskultur och musik.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Svenska Skolan är alltså ingen heltidsskola. Våra lärare är timanställda och har, i de flesta fall, ett annat jobb också på vardagarna. Vi styrs i allt väsentligt av federala och statliga lagar, men kan inte erbjuda förmåner som arbetstillstånd, pensionsförmåner eller sjukförsäkring. Dessutom förutsätter vi att sökanden redan har ett giltigt arbetstillstånd för USA, eftersom vi inte kan erbjuda våra anställda sådant för tre timmars anställning per vecka."

Skolan ordnar vidareutbildning fär lärarna, i form av lokala seminarier och resor till nätverkskonferenser. Lokalt anordnade skolan t.ex. en workshop med en pedagog från Sverige, som talade om hur elever kan motiveras och om elever med särskilda behov.

Det bör betonas att vi bara kan erbjuda anställning till personer med giltiga arbetstillstånd och till amerikanska medborgare med fullödiga kunskaper i svenska och svensk kultur.

Om detta verkar spännande och du är intresserad av att jobba med oss, hör då av dig till vår rektor Tove Anders Elfström.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 703-533-5537 kvällstid.

  • Svenska Skolan

Om oss

Skolan följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och har även en egen kursplan