Eleverna ska kunna leva sig in i orienteringsämnen och delta i tal och skrift på lektionerna. Undervisningen är anpassad till elevernas ålder och nivå i svenska.

  • Naturkunskapen kräver ett särskilt omnämnande. Vi riktar oss in på intresset av naturen som vi har runtomkring oss, alltså den amerikanska. (Eleverna behöver inte nödvändigtvis älska fjäll de aldrig upplevt.)
  • Samhällskunskapen handlar om hur det svenska samhället fungerar, till exempel styrelseskick och arbetsmarknad. Detta ämne passar i synnerhet de äldsta grupperna.
  • Historieundervisningen börjar i årskurs 3, med vikingarna, och varje årskurs har sin tidsperiod. Den äldsta gruppen studerar industraliseringen och välfärdsstatens framväxt.

Eleverna går oftast i samma klass i två eller tre år (vi har 6 ”årskurser” mot den ordinarie skolans 12). För att det inte ska bli tjatigt för eleverna läggs undervisningen upp i två- eller treårssjok, där delmomenten läggs in över en period av två eller tre år. Detta gör det också möjligt att lägga in mer material i undervisningen. Lärarna håller ordning på vilka elever som studerat vad och erbjuder på så vis en heltäckande utbildning.

Läs om våra klasser

Övergripande mål

Läroplanen för Svenska Skolan för Barn har två huvudmål:

  1. dels att främja elevernas språkkunskaper i svenska,
  2. dels att stärka deras svenska kulturtillhörighet, genom att ingjuta ett intresse för landets historia och för dagens svenska samhälle.

Vi uppnår detta genom att undervisa i språket och på språket.

Undervisningen kretsar kring idén att eleven lär sig mest effektivt om:

  • undervisningen är intressant och spännande
  • ämnena åldersanpassade
  • svenskan är anpassad till den enskilda elevens förkunskaper, men dessutom utmanar varje elev.

Våra elevers språkkunskaper varierar en hel del, även inom samma åldersgrupper, och vi måste delvis individualisera vår undervisning.

Målet är att gradvis bygga upp elevernas färdigheter, så att de kan prata, läsa och skriva svenska relativt obehindrat när de kommer upp i skolans äldsta klass (13-17 år), samt ha ett livligt intresse för den svenska (och skandinaviska) kulturgemenskapen med allt det innebär.

Våra lektioner skall vara ömsom allvarliga, ömsom roliga, men alltid engagerande. Kursplanen för de olika årskurserna hakar i varandra, från den yngsta gruppen till den äldsta.

På grund av den begränsade lektionstiden har klasserna en komprimerad läroplan i svensk historia, geografi och samhällskunskap. Dessa ämnen, orienteringsämnena, används också som ett instrument i själva språkinlärningen. Eleverna lär sig på svenska.

I den renodlade språkdelen lär sig eleverna grundläggande grammatikregler- praktiskt tillämpade i de yngre grupperna, genom teoretiskt jämförande i de äldre grupperna.

Ordkunskapen flätas in i både språkdelen och i orienteringsämnena. Läs- och skrivfärdigheten odlas främst genom orienteringsämnena, fast många skrivövningar är ämnade att medvetandegöra eleverna om grammatik, meningsbyggnad, stavning och vikten av att ha ett nyanserat ordförråd.

Lär känna alla våra fantastiska lärare

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.